ZMIEŃ MIASTO
gdańsk_nowy_czerwony.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Ze względu na ograniczenia epidemiczne dotyczące funkcjonowania szkół, prosimy uczniów lub ich opiekunów o przesyłanie kopii dokumentów w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres elektroniczny szkoły - sekretariatgdańsk@szkolagortata.pl  Obsługa sekretariatu będzie się kontaktować po zakończeniu rekrutacji w celu ustalenia terminu dostarczenia "oryginałów dokumentów".

informacje o bursach:

Nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku odbywa się poza Systemem Naboru Elektronicznego do Szkół Ponadpodstawowych.

 

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się

z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

 

 • akceptowanie przez rodziców statutu szkoły,

 • wynik egzaminu ósmoklasisty,

 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

 • pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt i chłopców;

 • Badminton;

 • Tenis stołowy;

 • Piłka nożna.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do klas pierwszych LO Marcina Gortata na rok szkolny 2020/2021:

 •   Do 12 lipca 2020 r. – składanie dokumentów zgłoszeniowych do szkoły;

 • Testy sprawnościowe (piłka nożna):

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO PIERWSZEJ KLASY LO ORAZ NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLASY DRUGIEJ LO O PROFILU PIŁKA NOŻNA

 

terminy testów: I termin - 26 maj (wtorek), godz. 9:30 * Il termin - 9 czerwiec (wtorek) , godz. 9:30* III termin - 2️9 czerwca (poniedziałek) o godz. 9:30 *terminy testów sprawnościowych mogą ulec zmianie

 

MIEJSCE: Kompleks Sportowy ul. Meissnera 5

trener Paweł Budziwojski tel. 508 105 018

 • Testy sprawnościowe (koszykówka):

TESTY DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MARCINA GORTATA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 O PROFILU KOSZYKÓWKA


TESTY UZUPEŁNIAJĄCE DO KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
MARCINA GORTATA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


I TERMIN CHŁOPCY- 30.05.2020 GODZINA 11:00  MIEJSCE: CENTRUM SPORTU
AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ AL. ZWYCIĘSTWA 12 W GDAŃSKU

II TERMIN CHŁOPCY - 18.07.2020 godz. 12:00


I TERMIN DZIEWCZĘTA - 20.06.2020 GODZINA 11:00  MIEJSCE: CENTRUM
SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ AL. ZWYCIĘSTWA 12

W GDAŃSKU

II TERMIN DZIEWCZĄT - 10.07.2020 godz. 16:00


TRENER CHŁOPCÓW- BARTŁOMIEJ PERZANOWSKI- KONTAKT: 602-354-443
TRENER DZIEWCZĄT- ADAM MULLER - KONTAKT: 504-280-916


DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY POMYŚLNIE PRZEJDĄ TESTY DO SZKOŁY- ZAPEWNIAMY
MOŻLIWOŚĆ GRY W BARWACH KLUBU "SPORTOWA POLITECHNIKA"

 

Prowadzimy nabór ​ciągły całoroczny- w przypadku zainteresowania naszą szkołą po wyznaczonych terminach, możliwość przyjęcia uzależniona jest od oceny sprawności fizycznej i wyników w szkole, przez Trenera Koordynatora oraz Dyrekcję Szkoły;

 

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik
procedury kwalifikacyjnej. 

Wymagane dokumenty

​ - KARTA ZGŁOSZENIA SMS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARCINA GORTATA W GDAŃSKU
 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW REKRUTACJI do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata

 

po zakończeniu procesu rekrutacyjnego:
-  ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
-  ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
(oryginały lub poświadczone kopie dokumentów należy dostarczyć w ciągu 5 dni od zakończenia roku szkolnego do sekretariatu SMS LO MG w Gdańsku)

 

 

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Trenuj!

#GortatTeam